fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU I REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa funkcjonowanie i zasady korzystania przez Kupujących / Użytkowników z serwisu legelex.eu (dalej „Serwis”) oraz ze sklepu internetowego (dalej „Sklep”) znajdującego się w tym serwisie i prowadzonego przez Magdalenę Parzyszek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Parzyszek Kancelaria Radcy Prawnego, pod adresem ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa, NIP 5262660220 (dalej „Dostawca” / „Sprzedawca”). Adres e-mail do kontaktu ze Sprzedawcą: kontakt@legelex.eu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Serwisu Dostawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zakupu produktów dostępnych w danym czasie w Sklepie, tj. zawarcia umowy sprzedaży / umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i w sposób niezakłócający jego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do niektórych treści w serwisie wymaga założenia konta użytkownika i pozostawania zalogowanym.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmują, utrzymanie konta Użytkownika, zapis do i wysyłka newslettera, wysyłka wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, aktualnych promocjach oraz Sklep. 
 3. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu i ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich.

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”.
 2. W celu zarejestrowania konta użytkownika, Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownik nie powinien udostępniać swojego konta innym osobom. 
 3. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 4. Usługa elektroniczna posiadania konta Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili usunięcia Konta bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
 6. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej.
 7. Rejestracji należy dokonać, wypełniając formularz rejestracyjny, w którym należy podać informacje niezbędne do założenia konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym.
 8. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 9. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy. W sytuacji gdy zamówienie złożone przez Kupującego jest w trakcie realizacji, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 10. W celu zapewnienia Kupującemu i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

SKLEP 

 1. Zakup produktów w Sklepie jest możliwy przez konto użytkownika, jak również bez posiadania konta. 
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. W celu dokonania zakupu oraz pobrania zakupionego produktu, Kupujący powinien mieć dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, funkcjonujący system operacyjny oraz przeglądarkę internetową, posiać aktywne konto poczty elektronicznej, posiadać oprogramowaniekomputerowe umożliwiające odtwarzanie plików zapisanych w formacie .doc, .docx, .pdf.
 4. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 8. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony produkt, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazany na stronie internetowej adres e-mail.

ZAWIERANIE UMÓW

 1. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 2. Użytkownik składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 3. Po dodaniu produktów do koszyka Użytkownik ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. 
 4. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Użytkownika o łącznej kwocie zamówienia brutto Użytkownik składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 6. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 płatności online Kupujący otrzyma również informację o numerze zamówienia, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 8. W związku z tym, że za pośrednictwem Sklepu można dokonać zamówienia różnego typu produktów (np. produkt elektroniczny, produkt fizyczny), między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa:
  1. umowa sprzedaży – dotyczy zamówienia produktów fizycznych,
  2. umowa o dostarczenie treści cyfrowych – dotyczy zamówienia produktów elektronicznych,
 9. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika produktu elektronicznego. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 10. W przypadku zamówień dotyczących produktów fizycznych oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia. Niniejsze oświadczenie stanowi o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 11. W przypadku dokonania zamówienia, którego przedmiotem są zarówno produkty fizyczne, jak i elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. 
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.

KONSULTACJE 

 1. Konsultacje stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi usługę w postaci zakupionych konsultacji.
 3. Zakupiona przez Użytkownika konsultacja odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.
 4. Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje, konsultacje zostaną przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikem lub zgodnie z harmonogramem zapisów udostępnionym Kupującemu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW (LICENCJA)

 1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom.
 4. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 5. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  2. wprowadzania zmian w części lub w całości produktu (za wyjątkiem wzorów dokumentów dostarczonych w formie .doc lub .docx,
  3. odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  4. nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Użytkownika w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 7. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 10. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Jeśli w toku zakupu produktu „Konsument” (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) lub „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” (osobafizyczna zawierająca  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ) wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowejUrzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw.

Aktualną wersję Regulaminu opublikowano w Serwisie 13.05.2021